เลือกปี เพื่อแสดงข้อมูล

2561

2560

2559

2558

2557

เลือกรอบเดือน

ผลการปฏิบัติราชการ > 2561 > ผลการปฏิบัติราชการ > รอบ 9 เดือน

ผลการปฏิบัติราชการ
1.0000
เปรียบเทียบคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับคะแนน
= ระดับที่ 5
= ระดับที่ 4
= ระดับที่ 3
= ระดับที่ 2
= ระดับที่ 1
การประเมินตนเอง
คู่มือการใช้งาน
 

Satun e-Services : Satun KPI System