ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
คค 0315.7/69ตรสจสอบความปลอดภัยของท่่าเริอท่องเที่ยว และเอนกประสงค์ผ้อำนวยการสำนักเจ่าท่าภูมิภสาขาสตูลนายาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ13/09/2560
มท 5305.94/1แจ้งนโนบายการไฟฟ้าโปร่งใส ระบบตัดตอนและช่องทางร้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 23/08/2560
ลช.สต./1แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตู08/08/2560
ศธ 0418/3628/5943ขอความอนุเคราะห์พนักงานราชการรับโอนพนักงานท้องถิ่นฯสพป.สตูลหน่วยงานราชการต่าง ๆ04/08/2560
สต 0017.5/ว4761เลื่อนการออกตรวจติดตามฯผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลตำรวจภูธรจังหวัดสตูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อำเภอละงู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสำนักงาน20/07/2560
ศธ 02113//5307โครงการลมหายใจไร้มลทินผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4230/06/2560
ลช.สต./ว2ขอเชิญร่วมเป็นเกัยรติงานวันรับบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การ23/06/2560
สต 0017.3/ว4060ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนราชการทุกส่วนราชการ08/06/2560
อส 0046(สต) /พิเศษ/วแจ้งเปลี่ยนช่องทางการติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 08/06/2560
สต 0017.3/ว3774ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ (บัญชีแนบท้าย)24/05/2560
สต 0017.3/ว1933สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั21/04/2560
สต 72401/ว216ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนายกองการบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง04/04/2560
ศธ0504.13/722/ว211ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลวิทยาลัยชุมชนสตูลหัวหน้าส่วนราชการ03/04/2560
สต 71501/ว88การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ28/03/2560
สต 71501/ว87การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ28/03/2560
สต 0017.3/ว1422การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริห21/03/2560
ศธ 04148/1279/1101ขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ื้นที่สพป.สตูลนายก อบต.ละงู21/03/2560
สต 0017.3/ว946การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (บัญชีแนบท้าย)01/03/2560
สต 0017.3/ว807การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรองผจว. หน.ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ. นายกเทศมนตรี ผอ.สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรอิสระ ภาคเอ17/02/2560
ปช 0034(สต)43/1ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล 17/02/2560
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน