ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 0017.2/ว25ประชุม กบจ. ครั้งท่ี่ 6/2563หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลคณะกรรมการบริหารฯ กบจ.29/07/2563
สต 73001/ว88ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรีทุกแห่ง22/07/2563
สต 72101/429/ว3944ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง22/07/2563
สต 73601/3ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง16/07/2563
สต 0023.11/ว835หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายอำเภอละงูนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง08/07/2563
ที่ นร 5418.9/41ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลศรชล.จังหวัดสตูลหน่วยที่เชิญ08/07/2563
สต 73301/ว535ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนานายกองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง10/06/2563
ศธ 02113/ว676/ว495การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563ศึกษาธิการจังหวัดสตูลหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดสตูลทุกสังกัด04/06/2563
สต 0017.2/ว2839การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322/05/2563
สต 0118/ว811ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการกำหนดเวลลากาจัดทำบัตรประจำตัประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยนายอำเภอเมืองสตูลนายกเทศมนตรีทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง18/05/2563
สต 74201/162ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปูยูนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง01/05/2563
สต 0017.2/ว2088คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าองค์กรอิสระ09/04/2563
สต 0017.2/ว1988การมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด04/04/2563
สต 0017.2/ว1880การรายงานโครงการ / กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโรคระบาด COVID-19ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผอ.ทางหลวงชนบทสตูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ผอ.โรงพยาบาลละงู01/04/2563
สต 0017.2/ว1664การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid - 19)ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกส่วนราชการ24/03/2563
สต 0017.2/2322การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน16/03/2563
สต 0017.2/2305การลงนามในแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน16/03/2563
สต 0017.2/ว1360การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปลัดจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด13/03/2563
สต 73301/ว195ขอแก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง04/03/2563
สต 0017.2/ว677เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วน06/02/2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน