ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 51001/ว1ขอเชิญร่วมประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายก อปท.08/01/2561
สต 72101/2ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง06/11/2560
สต 72101/1ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง06/11/2560
สต 0017.3/ว6283ขอเชิญร่วมงานวันปิยะ ปี 60ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกส่วนราชการ18/10/2560
สต 0017.3/ว6281มอบหมายภารกิจวันปิยะ ปี 60ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง18/10/2560
สต 0017.2/ว6189การขอโอนสินทรัพย์ที่ได้จากงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี พ.ศ.2555-2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง17/10/2560
สต 0017.2/ว6204ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) ครั้งที่ 6 /2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) และส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย16/10/2560
ศธ 02113//544รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา16/10/2560
สต 0032/8720ส่งคู่สัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซานด์11/10/2560
สต 0018.1/ว6093โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลือนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายอำเภอ ทุกอำเภอ09/10/2560
สต 0017.3/ว6068ขอเชิญร่วมมทำบุญ พล.อ.ชวลิต พุกผาสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกส่วนราชการ09/10/2560
ปช 0034(สต)/ว7ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล/หัวหน้าหน่วนงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรอิสระ/ผบ.หน่วยกำลังในพื้นที่/04/10/2560
สต 0021/8107ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา27/09/2560
คค 0315.7/69ตรสจสอบความปลอดภัยของท่่าเริอท่องเที่ยว และเอนกประสงค์ผ้อำนวยการสำนักเจ่าท่าภูมิภสาขาสตูลนายาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ13/09/2560
มท 5305.94/1แจ้งนโนบายการไฟฟ้าโปร่งใส ระบบตัดตอนและช่องทางร้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 23/08/2560
ลช.สต./1แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตู08/08/2560
ศธ 0418/3628/5943ขอความอนุเคราะห์พนักงานราชการรับโอนพนักงานท้องถิ่นฯสพป.สตูลหน่วยงานราชการต่าง ๆ04/08/2560
สต 0017.5/ว4761เลื่อนการออกตรวจติดตามฯผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลตำรวจภูธรจังหวัดสตูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อำเภอละงู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสำนักงาน20/07/2560
ศธ 02113//5307โครงการลมหายใจไร้มลทินผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4230/06/2560
ลช.สต./ว2ขอเชิญร่วมเป็นเกัยรติงานวันรับบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การ23/06/2560
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน