ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 0017.2/ว6072แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ฯ (ให้สำราวจฯ)ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกภาคส่วนราชการ24/11/2565
สต 73501/1552ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสอบต.ละงูเกษตรจังหวัดสตูล24/11/2565
สต 0017.2/ว5778ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์10/11/2565
สต 0017.2/ว4172การขอขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย15/08/2565
สต 0017.2/6345การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปลัดกระทรวงมหาดไทย08/08/2565
สต 73001/ว58ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง25/07/2565
สต 73001/58ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง22/07/2565
สต 74301/336ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง17/06/2565
สต 73301/ว653ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง15/06/2565
สต 0017.2 ขอส่งเอกสารถอดบทเรียนการบริหารการจัดการงบประมาณรายจ่าย "เคล็ดลับง่ายๆ เบิกจ่ายได้ 100% "ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย02/06/2565
สต 73501/577ตอบรับร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินบุคคลและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอบต.ละงูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน12/05/2565
ที พม 0602.85 //ว336ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดสตูล ประจำปี 2565ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูลแจงท้าย06/05/2565
สต 0017.2/ว2003ผลการพิจารณางบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย26/04/2565
สต 0017.2/ว1865เลื่อนประชุมคณะกรรมการฯ กบจ.สตูล ครั้งที่ 3/2565ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ. สตูล) และส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย19/04/2565
สต 73201/ว57แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอบต.ป่าแก่บ่อหินอบต.ทุ่งหว้า09/02/2565
สต 73101/38ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,นายกเทศมนตรีเมืองสตูล,นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหาร14/01/2565
สต 731101/12ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง10/01/2565
สต 0017.2/ว6246ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ “ก้าวต่อไป แผนน้ำประเทศไทย”ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ตามบัญชีแนบท้าย)17/11/2564
สต 72401/ว8ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วน15/11/2564
สต 72401/ว86ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วน13/11/2564
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน