ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 0017.2/ว677เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วน06/02/2563
สต 0017.2/1189ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล06/02/2563
สต 71601/ว14ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนขันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขันหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน04/02/2563
สต 72301/ว11ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน31/01/2563
สต 74201/ว28ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปูยูอบต.ปูยูหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน30/01/2563
สต 0118/ว89ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย"นายอำเภอเมืองสตูลนายกเทศมนตรี ทุกตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง21/01/2563
สต 51003/ว29ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ/ผู้บริหาร อปท.15/01/2563
สต 0021/11ขอเชิญเข้าร่วมเวทีร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนภาคใต้เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูลนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด03/01/2563
สต 0033/ว6763ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลอนุกรรมการ (รายชื่อแนบ)02/01/2563
สต 0017.2/ว6679ขอเลื่อนเวลาประชุมฯผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล)23/12/2562
สต 51001/พิเศษห้ามนำบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมทุกชนิดเข้าไปในบริเวณท่าเทียบเรือปากบาราอย่างเด็ดขาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ19/12/2562
สต 0017.1/8519หนังสือรับรองสำนักงานจังหวัดสตูล กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองสตูล29/10/2562
สต 51001/ว883ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลส่วนราชการในจังหวัด18/10/2562
สต 0017.3/ว5202การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย24/09/2562
ศธ 04007.670/ว5078ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูล16/09/2562
สต 73801/ว982ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผ๔้บริหารที่ว่างองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริห่ารส่วนตำบลทุกแห่ง30/08/2562
สต 0017.1/ว4676ขอให้ยกเลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ตำรวจภูธรจังหวัดสตู26/08/2562
สต 0017.1/4676ขอให้ยกเลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำนักงานจังหวัดสตูล กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นางรัตนา คงนวล24/08/2562
นร 5119.16/812แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยกอ.รมน.จังหวัด ส.ต.หน.ส่วนราชการทุกหน่วย14/08/2562
ศธ 02113/ว1179/ว1975การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562ศึกษาธิการจังหวัดสตูลผอ.สพป.ผอ.สช. ท้องถิ่นจังหวัดสตูล31/07/2562
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน