ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 71301/ว147ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง07/04/2564
สต 72301/ว55ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพหน่วยงานราชการในจังหวัดสตูล05/04/2564
สต 72301/ว56ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพหน่วยงานราชการในจังหวัดสตูล05/04/2564
สต 71701/ว247ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง15/03/2564
0065.3/ว691แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูลสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล11/03/2564
สต 0017.3/49หนังสือรับรองเงินเดือนสำนักงานจังหวัดสตูลผู้จัดการธนาคารออมสืน10/03/2564
สต 0017.2/ว1039สรุปข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2564ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย18/02/2564
 /ว7พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลตามบัญชีแนบท้าย29/01/2564
สต 73301/ว1029ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง22/12/2563
สต 0017.2/11085การจัดส่งข้อมูลสำหรับการจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” หัวข้อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปลัดกระทรวงมหาดไทย17/11/2563
สต 72301/ว163ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพหัวหน้าส่วนราชการ ,นายอำเภอ,นายกอบจ.,นายก อบต.ทุกแห่ง11/11/2563
สต 72301/ว162ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหัวหน้าส่วนราชการ ,นายอำเภอ,นายกอบจ.,นายก อบต.ทุกแห่ง11/11/2563
สต 0017.2/ว5816/1ขอตรวจสอบรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ และหมายเลขโทรศัพท์ผส.บภก.2.1(สต.)ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล05/11/2563
กษ 0505.15/11แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)หัวหน้่าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู08/10/2563
สต 0017.3/ว5114ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสหกิจ อำเภอทุกอำเภอ สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล อ23/09/2563
สต 0017.2/ว4926ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนายกเทศมนตรีเมือ13/09/2563
สต 0017.2/8659ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แลtนายกเทศมนตรีเมือ13/09/2563
สต 0017.2/8627การประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ11/09/2563
สต 0017.2/ว4489การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลตามบัญชีแนบท้าย19/08/2563
สต 0017.2/ว4487ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล19/08/2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน