ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 0017.2/ว2839การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322/05/2563
สต 0118/ว811ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการกำหนดเวลลากาจัดทำบัตรประจำตัประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยนายอำเภอเมืองสตูลนายกเทศมนตรีทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง18/05/2563
สต 74201/162ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปูยูนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง01/05/2563
สต 0017.2/ว2088คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าองค์กรอิสระ09/04/2563
สต 0017.2/ว1988การมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด04/04/2563
สต 0017.2/ว1880การรายงานโครงการ / กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโรคระบาด COVID-19ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผอ.ทางหลวงชนบทสตูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ผอ.โรงพยาบาลละงู01/04/2563
สต 0017.2/ว1664การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid - 19)ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกส่วนราชการ24/03/2563
สต 0017.2/2322การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน16/03/2563
สต 0017.2/2305การลงนามในแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน16/03/2563
สต 0017.2/ว1360การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปลัดจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด13/03/2563
สต 73301/ว195ขอแก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง04/03/2563
สต 0017.2/ว677เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วน06/02/2563
สต 0017.2/1189ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล06/02/2563
สต 71601/ว14ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนขันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขันหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน04/02/2563
สต 72301/ว11ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน31/01/2563
สต 74201/ว28ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปูยูอบต.ปูยูหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน30/01/2563
สต 0118/ว89ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย"นายอำเภอเมืองสตูลนายกเทศมนตรี ทุกตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง21/01/2563
สต 51003/ว29ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ/ผู้บริหาร อปท.15/01/2563
สต 0021/11ขอเชิญเข้าร่วมเวทีร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนภาคใต้เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูลนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด03/01/2563
สต 0033/ว6763ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลอนุกรรมการ (รายชื่อแนบ)02/01/2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน