ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต0023/ว3806ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท12/07/2564
สต 0017.2/5870การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปลัดกระทรวงมหาดไทย08/07/2564
ยธ02081/ว1แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)07/06/2564
สต 0017.2/4781การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔04/06/2564
สต 0017.2/4525รายงานข้อมูลเส้นทางที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปลัดกระทรวงมหาดไทย25/05/2564
สต 0017.2/ว2478เผยแพร่ประกาศ สทนช. เรื่องกำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั02/05/2564
ยธ02081/ว2160ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ19/04/2564
ยธ02081/ว2158ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ19/04/2564
สต 71301/ว147ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง07/04/2564
สต 72301/ว55ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพหน่วยงานราชการในจังหวัดสตูล05/04/2564
สต 72301/ว56ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพหน่วยงานราชการในจังหวัดสตูล05/04/2564
สต 71701/ว247ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง15/03/2564
0065.3/ว691แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูลสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล11/03/2564
สต 0017.3/49หนังสือรับรองเงินเดือนสำนักงานจังหวัดสตูลผู้จัดการธนาคารออมสืน10/03/2564
สต 0017.2/ว1039สรุปข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2564ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย18/02/2564
 /ว7พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลตามบัญชีแนบท้าย29/01/2564
สต 73301/ว1029ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง22/12/2563
สต 0017.2/11085การจัดส่งข้อมูลสำหรับการจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” หัวข้อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลปลัดกระทรวงมหาดไทย17/11/2563
สต 72301/ว163ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพหัวหน้าส่วนราชการ ,นายอำเภอ,นายกอบจ.,นายก อบต.ทุกแห่ง11/11/2563
สต 72301/ว162ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหัวหน้าส่วนราชการ ,นายอำเภอ,นายกอบจ.,นายก อบต.ทุกแห่ง11/11/2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน