ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 0017.2/ว6246ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ “ก้าวต่อไป แผนน้ำประเทศไทย”ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ตามบัญชีแนบท้าย)17/11/2564
สต 72401/ว8ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วน15/11/2564
สต 72401/ว86ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วน13/11/2564
สต 72401/ว862ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วน12/11/2564
สต 52301/623ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจาณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลฉลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์พัฒนา12/11/2564
สต 52301/ว613ของแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลฉลุงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,นายกเทศมนตรีเมืองสตูล,นายกเทศมนตรีทุกแห่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำ10/11/2564
คค0310.6/13หยุดให้บริการประชาชนในวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2564ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลหัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล27/10/2564
สต 71401/115แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่ว27/10/2564
สต 71401/ว116แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่ว27/10/2564
สต 71301/ว386แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารสวน26/10/2564
สต 71101/1146แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเลล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, นายกเทศมนตรีเมืองสตูล, นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่งและนายกองค์การบริหาร26/10/2564
สต 73501/ว153ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลละงูนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,นายกเทศมนตรีเมืองสตูล,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และนายนายกเ21/10/2564
สต 73501/ว156ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลละงูนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,นายกเทศมนตรีเมืองสตูล,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และนายนายกเ21/10/2564
สต 71401/2จัดส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล06/10/2564
สต 73801/7ส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ 1/1) และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ. 1/1)ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล06/10/2564
สต 73801/ว1043แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.อุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,นายกเทศมนตรีเมืองสตูล,นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และ นายกองค์การบร05/10/2564
สต 73501/ว155ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลละงูนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,นายกเทศมนตรีเมืองสตูล,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และนายนายกเ04/10/2564
สต 74301/1ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนายกองค์การบริหารส้วนตำบลย่านซื่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง27/09/2564
สต 73601/4ขอแจ้งที่่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรี ตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหา23/09/2564
สต 73601/3ขอแจ้งที่่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายกเทศมนตรี ตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหา23/09/2564
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน