P01-01 ขนาดพื้นที่ของจังหวัด          แสดงกราฟ   แสดงตาราง  แสดงแผนที่

 

อำเภอ/ตำบลพื้นที่(ตารางกิโลเมตร)
[+]อ.เมืองสตูล802.57
[+]อ.ละงู380.35
[+]อ.ทุ่งหว้า452.33
[+]อ.ควนกาหลง532.08
[+]อ.ควนโดน220.8
[+]อ.ท่าแพ209.32
[+]อ.มะนัง210.07
[+]อ.setnset0
รวม2,807.52

 

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง)     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1055 ต่อ 14
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางวาทินี บิลหมาด  E - mail 08 6742 5894
  ผู้ตรวจสอบ นายฉัตรชัย อุตสาหะ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/4/2558 15:56:20
  หมายเหตุ