P06-01 กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด    

 

ปี 2561- 2564(ฉบับทบทวน ปี 2562)

     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่่นคง
สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
ปี 2561- 2564(ฉบับทบทวน ปี 2561)

     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่่นคง
สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”
ปี 2557- 2560(ฉบับทบทวน)

     “เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่่งคั่ง
สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”
ปี 2557- 2560

     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของอาเซียน
เมืองการเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข”
ปี 2553 - 2556

     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรได้มาตรฐาน
เมืองสวรรค์ชายแดนใต้”
ปี 2551 - 2552

     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้”

ปี 2550 - 2551

     “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน
บนพื้นฐานการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่มั่นคง”


ปี 2548 - 2549
     “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรและเมืองท่าฝั่งอันดามัน
บนพื้นฐานการศึกษา การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ”

 

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.สต.     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1055 ต่อ 14
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางวาทินี บิลหมาด  E - mail 08 6742 5894
  ผู้ตรวจสอบ นายฉัตรชัย อุตสาหะ  Web Site www.satun.go.th
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ