P07-01 กำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

 
 2562
    1. สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
      2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งเแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน
      3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
     
 2561
    1. การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการทอ่งเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล
      2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มคุณค่่าและมูลค่าสินค้าเกษตร ประมง และภูมิปัญญา
      3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและดลจิสติกส์ เพื่อรอรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน
      4.การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
      5. การบิหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
     
 2552
    1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
      2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      3. พัฒนาอาชีพภายใต้กลไกการตลาด
      4. พัฒนาการผลิต/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
      5. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
      6. ส่งเสริมการตลาด
      7. พัฒนาการขนส่งและระบบโครงข่ายคมนาคม
      8. สนับสนุนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
      9. สนับสนุนทุกภาคส่วนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      10. สร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการชุมชน
      11. การรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม
      12. เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
      13. การสาธารณสุข/สุขภาพ/มีส่วนร่วม/ภาคี
      14. จังหวัดสตูลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      15. การนำหลักธรรมไปสู่บุคคล/กลุ่มบุคคล
     16. สร้างวินัยและคุณธรรมนำสังคม
     
 2551
      1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
      2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      3. พัฒนาอาชีพภายใต้กลไกการตลาด
      4. พัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้าเกษตร บนพื้นฐานการจัดสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืน
      5. พัฒนายกระดับความสามารถในการขนส่งและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม เมืองท่าฝั่งอันดามัน
      6. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม
      7. ขยายโอกาสและยกระดับด้านการศึกษา
 2550
     1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว    
     2. ปรับโครงสร้างการผลิต การเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
     3.เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้าน LOGISTIC ฝั่งตะวันตกของประเทศ
     4. สังคมที่สงบสุขและพึ่งปรารถนา
 2549
      1. ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน
      2. สังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา
      3. การพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ประชาชน
      4. การบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
      5. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
      6. ปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐ
 2548

      1. ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน
      2. สังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา
      3. การพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน
      4. การบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
      5. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
      6. ปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐ

 2547
      1. ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
            - เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการส่งออก
            - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
            - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ
            - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร
            - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
            - พัฒนาภาพโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการขนส่งการคมนาคมสู่นานาชาติของภาคใต้
            - เพิ่มปริมาณการผลิตยางพารา
            - เพิ่มมูลค่ายางพารา
            - การแก้ไขปัญหาความยากจน
      2. สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา
            - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
            - ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความเป็นนานาชาติ
            - ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา
      3. การพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
      4. การบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
            - พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
      5. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
            - การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
      6. ปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล
            - การแก้ไขปัญหายาเสพติด
            - การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
            - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

 2546
      - เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านการค้าและการส่งออก
      - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร
      - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
      - พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโครงข่ายการคมนาคมสู่นานาชาติของภาคใต้
      - เพิ่มปริมาณการผลิตยางพารา
      - เพิ่มมูลค่ายางพารา
      - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
      - การแก้ไขปัญหาความยากจน
      - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
      - ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ
      - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
      - พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
      - การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
      - การแก้ไขปัญหายาเสพติด
      - การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
      - ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
 2545
      - การแก้ไขปัญหาความยากจน
      - การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
      - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      - การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้าชายแดนและเมืองท่าสำคัญฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
      - การพัฒนาการเกษตร การประมงและพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว อุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง
      - การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
      - การส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชน

 

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.สต.     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1055 ต่อ 14
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางวาทินี บิลหมาด  E - mail 08 6742 5894
  ผู้ตรวจสอบ นายฉัตรชัย อุตสาหะ  Web Site www.satun.go.th
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ