P09-02 รายชื่อชุมชน ในเขตเทศบาล ในแต่ละอำเภอ แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/เทศบาล/ชุมชนจำนวนชุมชนประชากรชาย (คน)ประชากรหญิง (คน)รวมประชากร(คน)จำนวนครัวเรือน (หลัง)
[+]อ.เมืองสตูล00000
[+]อ.ละงู00000
[+]อ.ทุ่งหว้า00000
[+]อ.ควนกาหลง00000
[+]อ.ควนโดน00000
[+]อ.ท่าแพ00000
[+]อ.มะนัง00000
[+]อ.setnset00000
รวม00000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 4371
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางเฉลิมศรี แก้วศรี  E - mail 08 9878 1969
  ผู้ตรวจสอบ นายดิษพล บุตรดีวงศ์  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13/9/2552 11:43:27
  หมายเหตุ