P10-01 จำนวนประชากร แยกเพศ รายตำบล อำเภอ และจำนวนครัวเรือน      แสดงกราฟ

ปี/อำเภอ/ตำบลประชากรหญิง(คน)ประชากรชาย(คน)รวมประชากร(คน)ครัวเรือน
[+] 2552146,803146,298293,10182,320
[+] 2551144,593143,816288,40979,434
[+] 2550142,612141,870284,48277,220
[+] 2549141,208140,337281,54575,006
[+] 2548139,350138,515277,86572,916
[+] 2547137,122136,424273,54670,384
[+] 2546136,926136,776273,70267,626
[+] 2545135,258135,544270,80265,655
[+] 2544133,280133,815267,09563,814

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ที่ทำการปกครองจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 4371
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวสุจีตา สุมาฮัน  E - mail 08 1388 9328
  ผู้ตรวจสอบ นายสกล จันทรักษ์  Web Site www.dopasatun.com
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18/1/2553 13:55:15
  หมายเหตุ ตำบลคลองขุดยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550