P11-01 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ห้องเรียนและครู จำแนกตามระดับการศึกษารายอำเภอ / ตำบล      แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/โรงเรียนอนุบาล 1อนุบาล 2อนุบาล 3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2มหาวิทยาลัยรวม
[+]อ.เมืองสตูล0000000000000000000000
[+]อ.ละงู01916292023181615000000000000156
[+]อ.ทุ่งหว้า0000000000000000000000
[+]อ.ควนกาหลง0000000000000000000000
[+]อ.ควนโดน0000000000000000000000
[+]อ.ท่าแพ0000000000000000000000
[+]อ.มะนัง0000000000000000000000
[+]อ.setnset0000000000000000000000
รวม01916292023181615000000000000156

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 4944
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสุนีย์ อาดำ  E - mail 08 9870 6135
  ผู้ตรวจสอบ นายอุทัย กาญจนะ  Web Site www.sesao.go.th
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 6 เดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28/3/2562 17:53:00
  หมายเหตุ ปี 2 ครั้ง( 30 มิ.ย.,15 พ.ย.)