P11-01 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ห้องเรียนและครู จำแนกตามระดับการศึกษารายอำเภอ / ตำบล      แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/โรงเรียนข้าราชการชายข้าราชการหญิงรวมข้าราชการครูอัตราจ้างชายครูอัตราจ้างหญิงรวมครูอัตราจ้างรวมทั้งหมด
[+]อ.เมืองสตูล0000000
[+]อ.ละงู0000000
[+]อ.ทุ่งหว้า0000000
[+]อ.ควนกาหลง0000000
[+]อ.ควนโดน0000000
[+]อ.ท่าแพ0000000
[+]อ.มะนัง0000000
[+]อ.setnset0000000
รวม0000000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 4944
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสุนีย์ อาดำ  E - mail 08 9870 6135
  ผู้ตรวจสอบ นายอุทัย กาญจนะ  Web Site www.sesao.go.th
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 6 เดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3/4/2562 11:53:48
  หมายเหตุ ปี 2 ครั้ง( 30 มิ.ย.,15 พ.ย.)