P11-02 จำนวนนักเรียนที่จบ ป.6 ในปีการศึกษาก่อนหน้า       แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/โรงเรียนจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6
[+]อ.เมืองสตูล0
[+]อ.ละงู0
[+]อ.ทุ่งหว้า0
[+]อ.ควนกาหลง0
[+]อ.ควนโดน0
[+]อ.ท่าแพ0
[+]อ.มะนัง0
[+]อ.setnset0
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 4944
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสุนีย์ อาดำ  E - mail 08 9870 6135
  ผู้ตรวจสอบ นายอุทัย กาญจนะ  Web Site www.sesao.go.th
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 6 เดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5/4/2562 17:08:36
  หมายเหตุ ปี 2 ครั้ง( 30 มิ.ย.,15 พ.ย.)