P12-01 จำนวนสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน รายอำเภอ/ตำบล แสดงกราฟ

เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/โรงเรียนจำนวนโรงเรียน
[+]อ.เมืองสตูล7
[+]อ.ทุ่งหว้า1
[+]อ.ควนกาหลง2
[+]อ.มะนัง0
รวม10

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 4944
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสุนีย์ อาดำ  E - mail 08 9870 6135
  ผู้ตรวจสอบ นายนิสิต ชายภักตร์  Web Site www.sesao.go.th
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 6 เดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/6/2553 10:27:12
  หมายเหตุ ปี 2 ครั้ง( 30 มิ.ย.,15 พ.ย.)