P12-02 จำนวนศาสนสถานของศาสนาต่างๆรายตำบล  

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/ศาสนสถานจำนวนศาสนสถานศาสนา
[+]อ.เมืองสตูล00
[+]อ.ละงู00
[+]อ.ทุ่งหว้า00
[+]อ.ควนกาหลง00
[+]อ.ควนโดน00
[+]อ.ท่าแพ00
[+]อ.มะนัง00
[+]อ.setnset00
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 5056,0 8499 98469
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางพรรณี ครุวรรณพัฒน์  E - mail satun@m-culture.go.th
  ผู้ตรวจสอบ นางสมศรี รักนุ้ย  Web Site http://www.geocities.com/culturesatun
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1/9/2552 15:18:13
  หมายเหตุ