P12-02 จำนวนศาสนสถานของศาสนาต่างๆรายตำบล  

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/ศาสนสถานจำนวนศาสนสถานศาสนา
[+]อ.เมืองสตูล75
[+]อ.ละงู67
[+]อ.ทุ่งหว้า22
[+]อ.ควนกาหลง32
[+]อ.ควนโดน24
[+]อ.ท่าแพ28
[+]อ.มะนัง10
[+]อ.setnset00
รวม258

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 5056,0 8499 98469
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางพรรณี ครุวรรณพัฒน์  E - mail satun@m-culture.go.th
  ผู้ตรวจสอบ นางจันทนา สิทธิพันธ์  Web Site http://www.geocities.com/culturesatun
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4/3/2562 13:52:04
  หมายเหตุ