P12-02 จำนวนศาสนิกชนของศาสนาต่างๆรายตำบล  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

ศาสนา/อำเภอ/ตำบลจำนวนศาสนิกชน
[+]ศาสนาพุทธ 70,004
[+]ศาสนาอิสลาม 213,139
[+]ศาสนาอื่นๆ 2,588
รวม285,731

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 5056
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวจิราวรรณ สุวรรณมณี  E - mail 08 1874 4971
  ผู้ตรวจสอบ นางจันทนา สิทธิพันธ์  Web Site 08 9973 9835
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27/2/2562 14:42:25
  หมายเหตุ