P12-02 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ

  เลือกปี 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญจำนวน
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 5056
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวจิราวรรณ สุวรรณมณี  E - mail 08 1874 4971
  ผู้ตรวจสอบ นางสมศรี รักนุ้ย  Web Site 08 9973 9835
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28/8/2555 10:57:00
  หมายเหตุ