P12-02 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ

  เลือกปี 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญจำนวน
[+] กุมภาพันธ์0
[+] มีนาคม1
[+] เมษายน2
[+] กรกฏาคม1
[+] สิงหาคม2
[+] กันยายน2
[+] ตุลาคม0
[+] พฤศจิกายน0
[+] ธันวาคม0
รวม8

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 5056
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวจิราวรรณ สุวรรณมณี  E - mail 08 1874 4971
  ผู้ตรวจสอบ นางจันทนา สิทธิพันธ์  Web Site 08 9973 9835
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4/3/2562 16:15:55
  หมายเหตุ