P13-01 จำนวนโรงพยาบาล        แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านจำนวนโรงพยาบาลสังกัดประเภทรหัส สนย.จำนวนเตียง
[+]อ.เมืองสตูล1
[+]อ.ละงู1
[+]อ.ทุ่งหว้า1
[+]อ.ควนกาหลง1
[+]อ.ควนโดน1
[+]อ.ท่าแพ1
[+]อ.มะนัง1
[+]อ.setnset000000
รวม7

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สาธารณสุขจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 2341-2
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอรนภา เตชะเสน์  E - mail 09 0483 7869
  ผู้ตรวจสอบ นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/3/2560 14:59:05
  หมายเหตุ