P13-03 โรคระบาดที่สำคัญของอำเภอ และช่วงระยะเวลาที่ระบาด แสดงกราฟ

  เลือกปี 

เดือน/โรค/หมู่บ้านผู้ป่วยชายผู้ป่วยหญิงรวมผู้ป่วยเสียชีวิตชายเสียชีวิตหญิงเสียชีวิต
[+] มกราคม000000
[+] กุมภาพันธ์000000
[+] มีนาคม000000
[+] เมษายน000000
[+] พฤษภาคม000000
[+] มืถุนายน000000
[+] กรกฏาคม000000
[+] สิงหาคม000000
[+] กันยายน000000
[+] ตุลาคม000000
[+] พฤศจิกายน000000
[+] ํธันวาคม000000
รวม000000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สาธารณสุขจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 2341
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอรนภา เตชะเสน์  E - mail 09 0483 7869
  ผู้ตรวจสอบ นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11/10/2551 15:16:18
  หมายเหตุ