P13-07 สถานบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ รายอำเภอ/ตำบล      แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านจำนวนโรงพยาบาลสังกัดประเภทรหัส สนย.จำนวนเตียง
[+]อ.เมืองสตูล000000
[+]อ.ละงู000000
[+]อ.ทุ่งหว้า000000
[+]อ.ควนกาหลง000000
[+]อ.ควนโดน000000
[+]อ.ท่าแพ000000
[+]อ.มะนัง000000
[+]อ.setnset000000
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สาธารณสุขจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 2341 ต่อ 2
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอรนภา เตชะเสน์  E - mail 09 0483 7869
  ผู้ตรวจสอบ นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  Web Site 08 9724 7070
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/3/2560 14:59:05
  หมายเหตุ