P13-08 สถานะสุขภาพของประชากร(อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่ม อัตราการตายของทารก ฯลฯ)     แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/เดือนเด็กเกิดมีชีพ ตายทั้งหมด ทารกตาย มารดาตายเกิดไร้ชีพ
[+]อ.เมืองสตูล00000
[+]อ.ละงู00000
[+]อ.ทุ่งหว้า00000
[+]อ.ควนกาหลง00000
[+]อ.ควนโดน00000
[+]อ.ท่าแพ00000
[+]อ.มะนัง00000
[+]อ.setnset00000
รวม00000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สาธารณสุขจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 2341
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอรนภา เตชะเสน์  E - mail 09 0483 7869
  ผู้ตรวจสอบ นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/3/2560 16:14:21
  หมายเหตุ