P13-10 จำนวนร้ายขายยา แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านจำนวน
[+]อ.เมืองสตูล0
[+]อ.ละงู0
[+]อ.ทุ่งหว้า0
[+]อ.ควนกาหลง0
[+]อ.ควนโดน0
[+]อ.ท่าแพ0
[+]อ.มะนัง0
[+]อ.setnset0
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สาธารณสุขจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 2341
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอรนภา เตชะเสน์  E - mail 09 0483 7869
  ผู้ตรวจสอบ นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/3/2560 12:03:48
  หมายเหตุ