P13-10 จำนวนร้ายขายยา แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านจำนวน
[+]อ.เมืองสตูล37
[+]อ.ละงู16
[+]อ.ทุ่งหว้า3
[+]อ.ควนกาหลง8
[+]อ.ควนโดน7
[+]อ.ท่าแพ4
[+]อ.มะนัง2
[+]อ.setnset0
รวม77

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สาธารณสุขจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 2341
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอรนภา เตชะเสน์  E - mail 09 0483 7869
  ผู้ตรวจสอบ นายแพทย์จรัสพงษ์ สุกรี  Web Site 08 9724 7070
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/3/2560 12:03:48
  หมายเหตุ