P13-10 ข้อมูลคลินิกแพทย์ / ทันตแพทย์      แสดงกราฟ

  เลือกปี 

ประเภทคลีนิค/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านจำนวน
[+] แพทย์0
[+] ทันตแพทย์0
[+] คลินิกแผนโบราณ0
[+] คลินิกแล็ป0
[+] คลินิกผดุงครรภ์0
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สาธารณสุขจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 2341-2
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอรนภา เตชะเสน์  E - mail 09 0483 7869
  ผู้ตรวจสอบ นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25/8/2552 16:57:33
  หมายเหตุ