P14-01 งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส            แสดงกราฟ


                                                                           เลือกปีงบประมาณ   

   
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายน
ประเภทงาน / หมวดงานรายบาทรายบาทรายบาทรายบาทรายบาทรายบาทรายบาทรายบาทรายบาทรายบาทรายบาทรายบาท
[+] งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน000000000000000000000000
[+] งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการสตรี000000000000000000000000
[+] งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการคนพิการ000000000000000000000000
[+] งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการครอบครัวผู้มีรายได้น้อย000000000000000000000000
[+] งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเอดส์000000000000000000000000
[+] งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ000000000000000000000000
[+] งานเงินทุนประกอบอาชีพ000000000000000000000000
[+] โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม000000000000000000000000
[+] งานสงเคราะห์คนชรา000000000000000000000000
รวม000000000000000000000000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1375
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางนฤมล สัสดี  E - mail 08 4966 1522
  ผู้ตรวจสอบ นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5/4/2553 13:30:30
  หมายเหตุ