P14-03 กองทุนประกันสังคม


  เลือกปี 

.....มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ขึ้นทะเบียนที่จังหวัด(ราย)000000000000
สาขา(ราย)000000000000
ส่วนราชการ(ราย)000000000000
      รวม สถานประกอบการ(ราย)000000000000
ตามมาตรา 33(ราย)000000000000
ตามมาตรา 39(ราย)000000000000
      รวม ผู้ประกันตน(ราย)000000000000
รับเงินสมทบ(บาท)000000000000
การรับแจ้ง(ราย)000000000000
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย(ราย)000000000000
กรณีทันตกรรม(ราย)000000000000
กรณีคลอดบุตร(ราย)000000000000
กรณีทุพพลภาพ(ราย)000000000000
กรณีเสียชีวิต(ราย)000000000000
กรณีสงเคราะห์บุตร(ราย)000000000000
กรณีชราภาพ(ราย)000000000000
กรณีว่างงาน(ราย)000000000000
      รวม การวินัจฉัย(ราย)000000000000
วินิจฉัยไม่มีสิทธิ์(ราย)000000000000
กรณีประสบอัตรายหรือเจ็บป่วย(บาท)000000000000
กรณีทันตกรรม(บาท)000000000000
กรณีคลอดบุตร(บาท)000000000000
กรณีทุพพลภาพ(บาท)000000000000
กรณีเสียชีวิต(บาท)000000000000
กรณีสงเคราะห์บุตร(บาท)000000000000
กรณีชราภาพ(บาท)000000000000
กรณีว่างงาน(บาท)000000000000
      รวม การจ่ายผลประโยชน์ทดแทน(บาท)000000000000
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์(บาท)000000000000
จ่ายคืนเงินสมทบ(บาท)000000000000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.ประกันสังคมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 07472 1353
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสวธนัชสรณ์ จันทร์วิจิตร์  E - mail 08 6612 8469
  ผู้ตรวจสอบ นางนิยาดา ทองเลิศ  Web Site 08 6963 0923,08 1897 0375
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25/2/2562 18:03:29
  หมายเหตุ