P14-03 กองทุนเงินทดแทน


 เลือกปี 

....มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ขึ้นทะเบียนที่จังหวัด000000000000
สาขา000000000000
      รวม สถานประกอบการ000000000000
ลูกจ้าง000000000000
รับเงินสมทบ000000000000
รับแจ้งการประสบอันตราย000000000000
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน000000000000
หยุดงานเกิน 3 วัน000000000000
สูญเสียอวัยวะ000000000000
ตาย000000000000
ทุพพลภาพ000000000000
      รวม การวินิจฉัย000000000000
วินิจฉัยไม่มีสิทธิ์000000000000
เปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัย000000000000
ค่ารักษาพยาบาล000000000000
ค่าทำศพ000000000000
ค่าทดแทน000000000000
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน000000000000
      รวม จ่ายเงินทดแทน000000000000
จ่ายคืนเงินสมทบ000000000000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.ประกันสังคมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 07472 1353
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสวธนัชสรณ์ จันทร์วิจิตร์  E - mail 08 6612 8469
  ผู้ตรวจสอบ นางนิยาดา ทองเลิศ  Web Site 08 6963 0923,08 1897 0375
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23/2/2562 16:39:35
  หมายเหตุ