P15-01 จำนวนคดีที่รับแจ้ง/จับได้ แยกตามประเภทกลุ่มความผิด   แสดงกราฟ

ปี/ประเภทคดี/ลักษณะคดี/สภ.จำนวนคดีที่รับแจ้งจำนวนคดีที่จับได้ร้อยละ
[+] 25521,16799985.00
[+] 25511,6471,43387.00
[+] 25501,6011,26278.00
[+] 25491,4781,10774.00
[+] 25481,30095573.00
[+] 25471,24491173.00
[+] 25461,4151,09877.00
[+] 25451,4781,13276.00
[+] 25441,4781,15478.00
[+] 25431,2841,03280.00

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ตำรวจภูธรจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 1531
  ผู้บันทึกข้อมูล   ส.ต.ท. วีระศักดิ์ พรมจันทร์  E - mail 08 1540 9195
  ผู้ตรวจสอบ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ  Web Site 08 1811 9344
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21/9/2552 8:53:50
  หมายเหตุ