P15-02 อัตรากำลังที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปราม   แสดงกราฟ

 

ปี/สภ.หน่วยสัญญาบัตรประทวนรวมสัญญาบัตรประทวนรวมรวมทั้งสิ้น
[+] 25580000000
[+] 254944539583000583
[+] 254844539583000583
[+] 254746553599000599
[+] 254619522541000541
[+] 254519494513000513
[+] 254416485501000501


สีฟ้า คือ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม   สีชมพู คือ อื่นๆ  
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ตำรวจภูธรจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 1531
  ผู้บันทึกข้อมูล   ส.ต.ท. วีระศักดิ์ พรมจันทร์  E - mail 08 1540 9195
  ผู้ตรวจสอบ พล.ต.ต. ศุภวัฒน์ ทับเคลียว  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ