P16-01 จำนวนและรายชื่อหมู่บ้านที่มีการใช้ยาเสพติดแยกตามระดับความรุนแรง  แสดงกราฟ
                                               P16-03 จำนวนหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด

  เลือกปี 

ระดับความรุนแรง/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านจำนวนหมู่บ้าน
[+]   ไม่มีปัญหา0
[+]   เบาบาง0
[+]   เบาบาง0
[+]   รุนแรง0
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ศตส.จ.สต.     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 4632
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางโสภา หนูสงวน  E - mail 09 4584 4296
  ผู้ตรวจสอบ นายทศพล สวัสดิสุข  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 6 เดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8/4/2558 11:26:43
  หมายเหตุ ปี 2 ครั้ง(มี.ค.ส.ค.)