P16-05  สถิติคดียาเสพติดย้อนหลัง 5 ปี         แสดงกราฟ    

ปี / ประเภทยาเสพติด / สภจำนวนประชากรจำนวนคดีผู้ถูกจับกุมสัดส่วน (%)
[+] 2561321,5743,8484,0731,196.61
[+] 2560319,7003,5154,0461,099.47
[+] 2552293,101489591166.84
[+] 2551288,409619775214.63
[+] 2550284,482491566172.59
[+] 2549281,545358435127.16
[+] 2548277,86523329983.85
[+] 2547273,54614818254.1
[+] 2546273,702402441146.88
[+] 2545270,8025100188.33
[+] 2544267,0954950185.33
[+] 2543260,0454290164.97

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ตำรวจภูธรจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 1531
  ผู้บันทึกข้อมูล   จ.ต.ท. วีระศักดิ์ พรมจันทร์  E - mail 08 1540 9195
  ผู้ตรวจสอบ พล.ต.ต. ศุภวัฒน์ ทับเคลียว  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26/2/2562 14:42:44
  หมายเหตุ