P16-08 ระบุหน่วยงานที่มีแผนงาน / โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด   

ปี/หน่วยงาน/โครงการวันที่เริ่มดำเนินการวันที่สิ้นสุดดำเนินการเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณอื่นๆรวมงบประมาณ
[+] 2552981,12400981,124
[+] 25517,314,3402,795,440668,40010,778,180
[+] 25509,833,058009,833,058
[+] 25492,422,0803,50002,425,580
[+] 25481,936,423001,936,423
[+] 25471,794,056001,794,056
[+] 25467,820,095007,820,095
[+] 25456,497,980006,497,980
[+] 25441,017,181001,017,181
[+] 25432,562,000002,562,000
[+] 25330000
[+] 2500221,00000221,000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 4632
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางโสภา หนูสงวน  E - mail 09 4584 4296
  ผู้ตรวจสอบ นายทศพล สวัสดิสุข  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/4/2558 17:15:53
  หมายเหตุ