P17-01 สถิติการเกิดภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัย และมูลค่าความเสียหาย  แสดงกราฟ

ปี/ประเภทสาธารณภัย/วันที่เกิดภัยพื้นที่ประสบภัยเดือดร้อน(คน)บาดเจ็บ(คน)เสียชีวิต(คน)ครัวเรือนความเสียหายมูลค่าความเสียหาย(บาท)การให้ความช่วยเหลือ
[+] 2558763202072,515,000
[+] 25571,269124073,328,500
[+] 25561,4682040513,617,800
[+] 255511,769003,4085,446,432.5
[+] 255353,4790014,93964,850
[+] 2552307,9040081,30674,870,542
[+] 2551168,7523242,94117,550,954
[+] 255047,22517210,56213,974,060
[+] 254961,7891315,9877,650,535
[+] 2548504,88303124,70187,120,460
[+] 254778,34222922,098232,212,030
[+] 2546146,3500331,10032,815,975
[+] 2545160,7970022,8306,442,845
[+] 25446,1550063910,860,459

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 06 9640986
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายสุมานันท์ ดุลยาภรณ์  E - mail 08 7886 5223
  ผู้ตรวจสอบ นางสาวสุนารี บุญชุบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3/6/2558 16:01:13
  หมายเหตุ