P18-02 จำนวนกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ มูลนิธิ NGO ฯลฯ  แสดงกราฟ 

ปี/อำเภอ/ตำบล/องค์กรจำนวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกจำนวนกลุ่ม
[+] 255220,76532
[+] 255120,70332
[+] 255024,50499
[+] 254919,77184
[+] 254819,35486
[+] 254718,42536
[+] 254618,20248
[+] 254517,25936
[+] 254416,49535

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 2 ปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6/10/2552 13:49:33
  หมายเหตุ