P19-01 จำนวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬา/สนามกีฬา  แสดงกราฟ

ปี/อำเภอ/ตำบลจำนวนศูนย์กีฬาจำนวนสนามกีฬาและลานกีฬาจำนวนศูนย์เยาวชนจำนวนสวนสาธารณะ
[+] 25582236015
[+] 255116645110020
[+] 255016846510021
[+] 254916846510021
[+] 254816846510021
[+] 254716846510021
[+] 254616846510021
[+] 254516846510021
[+] 254416846510021

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1225
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายมงคล ปาลาวัล  E - mail 09 0715 5339
  ผู้ตรวจสอบ นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28/4/2558 16:42:15
  หมายเหตุ