T20-01     อัตราการขยายตัวของ GPP       แสดงกราฟ

  เลือกปี 

   สาขาการผลิตปี 2562ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558ปี 2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด000005.38
- เกษตรกรรม ล่าสัตว์ และการป่าไม้000008.3
- การประมง000004.72
- การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน000003.87
- การผลิตอุตสาหกรรม00000-16.17
- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา000002.63
- การก่อสร้าง0000021.37
- การขายส่ง ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์000001.93
- โรงแรม ภัตตาคาร000002.06
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า การคมนาคม0000032.65
- ตัวกลางทางการเงิน0000011.15
- การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า00000-13.91
- การบริหารราชการแผ่นกิน และป้องกันประเทศ00000-14.4
- การศึกษา0000013.45
- การบริการด้านสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์000006.84
- การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล000000.47
- ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล00000-15

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายวรวิทย์ กฤตานนท์  E - mail 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5/4/2559 9:39:59
  หมายเหตุ