T20-01     อัตราการขยายตัวของ GPP       แสดงกราฟ

  เลือกปี 

   สาขาการผลิตปี 0ปี -1ปี -2ปี -3ปี -4ปี -5
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด000000
- เกษตรกรรม ล่าสัตว์ และการป่าไม้000000
- การประมง000000
- การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน000000
- การผลิตอุตสาหกรรม000000
- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา000000
- การก่อสร้าง000000
- การขายส่ง ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์000000
- โรงแรม ภัตตาคาร000000
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า การคมนาคม000000
- ตัวกลางทางการเงิน000000
- การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า000000
- การบริหารราชการแผ่นกิน และป้องกันประเทศ000000
- การศึกษา000000
- การบริการด้านสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์000000
- การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล000000
- ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล000000

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอาซานะฮ์ เล็กหีม  E - mail 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5/4/2559 9:39:59
  หมายเหตุ