P21-01 จำนวนครัวเรือนแยกตามอาชีพ  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

ประเภท/อำเภอจำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัดจำนวนครัวเรือนทั้งอำเภอจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพร้อยละต่อจำนวนครัวเรือนทั้งอำเภอร้อยละต่อจำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัด


              หมายเหตุ
                    ร้อยละต่อจำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัด  = จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ  * 100 / จำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัด
                    ร้อยละต่อจำนวนครัวเรือนทั้งอำเภอ  = จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ  * 100 / จำนวนครัวเรือนทั้งอำเภอ
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 2 ปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14/10/2552 11:03:08
  หมายเหตุ