P21-02 จำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้างอย่างเดียวและมีรายได้ > 40,000 บาท/ปี แสดงกราฟ 

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านครัวเรือนทั้งหมดจำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้างอย่างเดียว....ร้อยละ
[+]อ.เมืองสตูล000.00
[+]อ.ละงู000.00
[+]อ.ทุ่งหว้า000.00
[+]อ.ควนกาหลง000.00
[+]อ.ควนโดน000.00
[+]อ.ท่าแพ000.00
[+]อ.มะนัง000.00
[+]อ.setnset000.00
รวม00NaN


              หมายเหตุ
                    ร้อยละ = จำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้างอย่างเดียว....  * 100 / จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ นายวีระชิต ช่วยมั่นคง  Web Site 08 4874 0611
  ความถี่ในการจัดเก็บ ราย 2 ปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26/9/2552 7:50:42
  หมายเหตุ