P21-02 รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี, รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านรายได้เฉลี่ย/หัวรายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี
[+]อ.เมืองสตูล00
[+]อ.ละงู00
[+]อ.ทุ่งหว้า00
[+]อ.ควนกาหลง00
[+]อ.ควนโดน00
[+]อ.ท่าแพ00
[+]อ.มะนัง00
[+]อ.setnset00


             
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24/9/2552 11:58:35
  หมายเหตุ