P22-01 หมู่บ้านยากจน(รายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำกว่า 20,000 บาท(เกณฑ์จปฐ.)  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านครัวเรือนทั้งหมดครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคนละ 20,000 บาท/ปีร้อยละประชากรทั้งหมดประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคนละ 20,000 บาท/ปีร้อยละ
[+]อ.เมืองสตูล000.00000.00
[+]อ.ละงู000.00000.00
[+]อ.ทุ่งหว้า000.00000.00
[+]อ.ควนกาหลง000.00000.00
[+]อ.ควนโดน000.00000.00
[+]อ.ท่าแพ000.00000.00
[+]อ.มะนัง000.00000.00
[+]อ.setnset000.00000.00
รวม00NaN00NaN

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26/9/2552 7:50:42
  หมายเหตุ