P24-01 จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรกองทุน แสดงกราฟ    
                                                    P24-01 จำนวนผู้กู้และจำนวนเงินกู้


ปี/อำเภอ/เดือนจำนวนกองทุนจำนวนสมาชิกจำนวนกองทุนหมู่บ้านที่กู้เงินจำนวนเงินที่กู้จากกองทุนจำนวนสมาชิกที่ชำระเงินคืนจำนวนเงินที่ชำระคืนจำนวนสมาชิกที่ชำระเงินคืนตามกำหนดเวลาจำนวนผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
[+] 255227538,040275514,450,00020,978283,480,00018,59522,005
[+] 255127537,670275502,155,00020,903277,811,00018,55022,005
[+] 255027537,330275471,660,70020,835251,876,45019,20521,372
[+] 254930742,947307616,932,80020,285304,040,00015,05137,740
[+] 25482680268378,046,66010,764162,297,2008,53622,894
[+] 25472680268361,784,46010,277159,961,7008,19522,213
[+] 254630022799,421,3001,29816,828,00092114,627
[+] 254526936,579269273,668,0607,948144,333,5006,30917,568
[+] 25442540254366,070,3003,28458,602,7003,0409,882

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/10/2552 12:35:47
  หมายเหตุ