P26-01 ลักษณะการเกษตรกรรมโดยทั่วไปของจังหวัด ได้แก่ จำนวนพื้นที่ที่ทำการเกษตร     แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบลยางพารา(ไร่)ข้าว(ไร่)ไม้ผล(ไร่)ไม้ยืนต้น(ไร่)พืชผัก(ไร่)พืชไร่(ไร่)ไม้ดอก(ไร่)รวม(ไร่)
[+]อ.เมืองสตูล76300123000886
[+]อ.ละงู3,212.751,162.2578.5478.25115.250.2505,047.25
[+]อ.ทุ่งหว้า17,5211.75140.752,056820019,801.5
[+]อ.ควนกาหลง00000000
[+]อ.ควนโดน7,6415191,3352,4071840012,086
[+]อ.ท่าแพ00000000
[+]อ.มะนัง00000000
[+]อ.setnset00000000
รวม29,137.751,6831,554.255,064.25381.250.25037,820.75

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.เกษตรจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1106
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน  E - mail
  ผู้ตรวจสอบ นายสมมารถ สยมภาค  Web Site 08 1896 3264
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ (เก็บข้อมูล พ.ย.ของทุกปี)