P26-02 จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม รายอำเภอ/ตำบล    แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบลจำนวนครัวเรือนเกษตรกรจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นร้อยละ
[+]อ.เมืองสตูล70200.00
[+]อ.ละงู000.00
[+]อ.ทุ่งหว้า000.00
[+]อ.ควนกาหลง000.00
[+]อ.ควนโดน000.00
[+]อ.ท่าแพ000.00
[+]อ.มะนัง000.00
[+]อ.setnset000.00
รวม70200.00

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.เกษตรจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1106
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน  E - mail
  ผู้ตรวจสอบ นายสุพิท จิตรภักดี  Web Site 08 1957 5351
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15/2/2562 10:51:53
  หมายเหตุ (เก็บข้อมูล พ.ย.ของทุกปี)