P26-02 จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม รายอำเภอ/ตำบล    แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบลจำนวนครัวเรือนเกษตรกรจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นร้อยละ
[+]อ.เมืองสตูล09,9260.00
[+]อ.ละงู000.00
[+]อ.ทุ่งหว้า000.00
[+]อ.ควนกาหลง7,21800.00
[+]อ.ควนโดน3,55600.00
[+]อ.ท่าแพ000.00
[+]อ.มะนัง000.00
[+]อ.setnset000.00
รวม10,7749,9260.00

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.เกษตรจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1106
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน  E - mail
  ผู้ตรวจสอบ นายสมมารถ สยมภาค  Web Site 08 1896 3264
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27/2/2562 13:45:34
  หมายเหตุ (เก็บข้อมูล พ.ย.ของทุกปี)