P26-04 ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ
P26-05 
การกสิกรรม มูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สถิติ การเพาะปลูก พื่นที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย   แสดงกราฟ 

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/ชื่อพืชเศรษฐกิจจำนวนพื้นที่เพาะปลูก(ไร่)พื้นที่ให้ผลผลิต(ไร่)พื้นที่ไม่ให้ผล (ไร่)ผลผลิต (ตัน)ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)มูลค่า(บาท)ราคาเฉลี่ย(บาท/กก.)
[+]อ.เมืองสตูล0.000.000.000.000.00
[+]อ.ละงู0.000.000.000.0000.000
[+]อ.ทุ่งหว้า0.000.000.000.0000.000
[+]อ.ควนกาหลง620.00620.000.00254.0010.67
[+]อ.ควนโดน0.000.000.000.0000.000
[+]อ.ท่าแพ0.000.000.000.0000.000
[+]อ.มะนัง0.000.000.000.0000.000
[+]อ.setnset0.000.000.000.0000.000
รวม620.00620.000.00254.0010.67

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.เกษตรจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 71264 134
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน  E - mail
  ผู้ตรวจสอบ นายสมมารถ สยมภาค  Web Site 08 1896 3264
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27/2/2562 14:06:19
  หมายเหตุ (เก็บข้อมูล พ.ย.ของทุกปี)