P26-06 จำนวนที่เลี้ยงและมูลค่าสัตว์เศษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/สัตว์เศรษฐกิจจำนวน(ตัว)
[+]อ.เมืองสตูล0
[+]อ.ละงู0
[+]อ.ทุ่งหว้า0
[+]อ.ควนกาหลง0
[+]อ.ควนโดน0
[+]อ.ท่าแพ0
[+]อ.มะนัง0
[+]อ.setnset0
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.ปศุสัตว์จังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1357
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายอาหลี นาปาเลน  E - mail 08 9977 1624
  ผู้ตรวจสอบ นายอรรถพล แสนพันทา  Web Site 08 1126 1238
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25/3/2562 15:08:31
  หมายเหตุ (พ.ย.ของทุกปี)