P26-07 ลักษณะการทำการประมง ปริมาณและมูลค่าผลผลิตด้านการประมง  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/ประเภทการทำประมงจำนวนผู้เลี้ยง (ราย)จำนวน(บ่อ /กระชัง)พื้นที่(ไร่)ปริมาณ(ตัน)มูลค่า (ล้านบาท)
[+]อ.เมืองสตูล00000
[+]อ.ละงู00000
[+]อ.ทุ่งหว้า00000
[+]อ.ควนกาหลง00000
[+]อ.ควนโดน00000
[+]อ.ท่าแพ00000
[+]อ.มะนัง00000
[+]อ.setnset00000
รวม00000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.ประมงจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1104
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางกานต์ธดา หลีจ้วน  E - mail 08 0548 5046
  ผู้ตรวจสอบ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ  Web Site 08 9456 1262
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13/2/2562 15:47:22
  หมายเหตุ (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี)