P27-01 พื้นที่แยกตามประเภทเอกสิทธิ (โฉนด นส3ก ฯลฯ)  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบลจำนวนโฉนดเนื้อที่โฉนด(ไร่)จำนวนน.ส.3กเนื้อที่น.ส.3ก(ไร่)จำนวนน.ส.3เนื้อที่น.ส.3(ไร่)จำนวนห้องชุดเนื้อที่ห้องชุด(ไร่)อื่นๆ
[+]อ.เมืองสตูล000000000
[+]อ.ละงู000000000
[+]อ.ทุ่งหว้า000000000
[+]อ.ควนกาหลง000000000
[+]อ.ควนโดน000000000
[+]อ.ท่าแพ000000000
[+]อ.มะนัง000000000
[+]อ.setnset000000000
รวม000000000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.ที่ดินจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1409
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอารุวรรณ รงค์สมัคร  E - mail 08 4691 5511
  ผู้ตรวจสอบ นายบันดาล สถิรชวาล  Web Site 09 6994 9895
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27/2/2562 11:47:45
  หมายเหตุ (ทุก 10 ปี/ครั้ง)