P28-01 ผลผลิตส่งออก ,P28-04 อุตสาหกรรมส่งออก  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

ประเภท/โรงงาน/เดือนปริมาณ (ตัน)มูลค่า (บาท)หมายเหตุ
[+] ยางแท่ง TTR0.000.000
[+] อิฐดินเผาเพื่อการก่อสร้าง0.000.000
[+] อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง0.000.000
[+] แปรรูปไม้ยางพารา0.000.000
รวม0.000.00

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 2171
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวสูรีย๊ะห์ ดาหมาด  E - mail 08 9294 5815
  ผู้ตรวจสอบ นายวินัย พรหมจันทร์  Web Site 08 9295 4923
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28/3/2559 16:04:18
  หมายเหตุ