P28-01 ผลผลิตส่งออก ,P28-04 อุตสาหกรรมส่งออก  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

ประเภท/โรงงาน/เดือนปริมาณ (ตัน)มูลค่า (บาท)หมายเหตุ
[+] อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น การแปรรูปไม้ยางพารา ทำวงกบประตู หน้าต่าง1,000.000.00
[+] อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้แก่ การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน0.000.000
[+] อุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การสกัดน้ำมันปาล์มดิบ การผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง และทำน้ำแข็ง1,000.000.00
[+] อุตสาหกรรมยาง เช่น การผลิตยางแท่ง STR20 ยางผสม(compound rubber) ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน0.000.000
รวม2,000.000.00

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 2171
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวสูรีย๊ะห์ ดาหมาด  E - mail 08 9294 5815
  ผู้ตรวจสอบ นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง  Web Site 06 1413 4354
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20/2/2562 10:50:42
  หมายเหตุ