P28-02 ขนาด กำลังผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและจำนวนคนงาน    แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/โรงงานจำนวนโรงงานที่ตั้งหมวดอุตสาหกรรมเงินลงทุน(ล้านบาท)ประเภทโรงงานผู้ชายผู้หญิงรวมดูรายละเอียด
[+]อ.เมืองสตูล000000000
[+]อ.ละงู000000000
[+]อ.ทุ่งหว้า000000000
[+]อ.ควนกาหลง000000000
[+]อ.ควนโดน000000000
[+]อ.ท่าแพ000000000
[+]อ.มะนัง000000000
[+]อ.setnset000000000
รวม00000

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 2171,0 7471 2375
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวสูรีย๊ะห์ ดาหมาด  E - mail 08 9294 5815
  ผู้ตรวจสอบ นายวินัย พรหมจันทร์  Web Site 08 9295 4923
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24/3/2560 10:52:49
  หมายเหตุ