P29-03 จำนวนธนาคารและสถาบันการเงิน    แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/ธนาคารจำนวนธนาคาร/สถาบันการเงินที่ตั้งปีที่เริ่มดำเนินการ
[+]อ.เมืองสตูล12
[+]อ.ละงู6
[+]อ.ทุ่งหว้า2
[+]อ.ควนกาหลง1
[+]อ.ควนโดน3
[+]อ.ท่าแพ2
[+]อ.มะนัง1
[+]อ.setnset000
รวม2700

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.คลังจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1064
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวเสาวภา หนูช่วย  E - mail
  ผู้ตรวจสอบ นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20/12/2560 14:34:40
  หมายเหตุ