P29-04 สถาบันและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/สถาบันจำนวนที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์จำนวนสมาชิกหมายเหตุ
[+]อ.เมืองสตูล00000
[+]อ.ละงู00000
[+]อ.ทุ่งหว้า00000
[+]อ.ควนกาหลง00000
[+]อ.ควนโดน00000
[+]อ.ท่าแพ00000
[+]อ.มะนัง00000
[+]อ.setnset00000
รวม00

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พาณิชย์จังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1126
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวนุดี มาลินี  E - mail 08 4750 6269
  ผู้ตรวจสอบ นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  Web Site 08 1979 7611
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1/8/2555 15:33:27
  หมายเหตุ