P29-07   ประเภท ปริมาณ และมูลค่าการส่งออก       แสดงกราฟ

ปี/ชื่อด่าน/ประเภทสินค้า/เดือนมูลค่านำเข้ามูลค่าส่งออกมูลค่าการค้าดุลการค้า
[+] 256038,357,299.6416,923,877.4555,281,177.09-21,433,422.19
[+] 2559835,896,681.96566,214,301.061,402,110,983.02-269,682,380.9
[+] 2558158,718,914.76149,818,831.13308,537,745.89-8,900,083.63
[+] 255799,153,928.6558,534,078.54157,688,007.19-40,619,850.11
[+] 2556157,258,917.1782,630,582.6239,889,499.77-74,628,334.57
[+] 2555174,174,034.9569,991,383.47244,165,418.42-104,182,651.48
[+] 2554279,213,921.13179,779,382.55458,993,303.68-99,434,538.58
[+] 2553151,227,461.93149,724,325.19300,951,787.12-1,503,136.74
[+] 2552219,656,721.74183,372,318.31403,029,040.05-36,284,403.43
[+] 2551191,413,916.49142,681,074.76334,094,991.25-48,732,841.73
[+] 2550256,717,470.8680,944,843.43337,662,314.29-175,772,627.43
[+] 2549327,906,279.86118,743,146.53446,649,426.39-209,163,133.33
[+] 2548236,970,252.74121,540,058.84358,510,311.58-115,430,193.9
[+] 2547989,017,894.791,496,311,807.252,485,329,702.04507,293,912.46
[+] 2546149,855,596.3342,794,524.67492,650,120.97192,938,928.37
[+] 2545102,170,554.44102,059,897.1204,230,451.54-110,657.34
[+] 254454,623,675.7653,493,511.81108,117,187.57-1,130,163.95
[+] 25410000

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พาณิชย์จังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1126
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวนุดี มาลินี  E - mail 08 4750 6269
  ผู้ตรวจสอบ นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  Web Site 08 1979 7611
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28/2/2560 11:49:59
  หมายเหตุ